Truyện 100 - 500 chương
Tác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long

Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng

Tác giả: Phượng Cửu UTác giả: Quất Tử Chu


Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi


Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ


Tác giả: Quất Miêu Ca Ca


Tác giả: Hoán Di


Tác giả: Phù Bạch Khúc

Tác giả: Tịch Mịch Thanh Tuyền


Tác giả: Dạ Tiểu Yêu

Tác giả: Kim Sinh Duyên Thiển

Tác giả: Nhất Kiếp Cơ Hàn

Tác giả: Bạch Vô Thường


Tác giả: Linhxkankirows

Tác giả: Mai Tử Tửu

Tác giả: Tây Đích Nhất Qua

Tác giả: Vô Chủ Chi Kiếm

Truyện HOT
01
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
02
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
03
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
04
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
05
Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
06
Ngôn Tình, Đô Thị
08
Ngôn Tình, Ngược, Sủng
09
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
10
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp