Truyện Hài Hước
Tác giả: Đào Ẩn Dật

Tác giả: Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh (Hạt Tiêu)


Tác giả: Trầm Ổ


Tác giả: highschoolkonoha


Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện

Tác giả: Hạ Quân CátTác giả: Diễm Quỷ Thất Nương

Tác giả: Trì Đa Ngư


Tác giả: Lê Lê Lê Lê Thiểu


Tác giả: Nữ Vương Bất Tại Gia

Tác giả: Phù Trẫm Khởi Lai

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Tác giả: Lương Châu Nguyệt

Tác giả: Linh Ước

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Tác giả: Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân

Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô Nương