Tìm kiếm trong tất cả các thể loại truyện...

Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.
Có thể bạn muốn xem
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao
Nhàn Hồ- Mảng Hồ (Hồ ly bận rộn)
Thần Ma Hệ Thống
Tư Sản Bạo Tăng
Hệ Thống Truy Phu
Ngọc Duyên
[Ngôn Tình] Đọa Tiên
Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
Đoạt Đích
Lan Quế
Độ Xuân Sơn
Mặc Triếp Thủy Vân Yên